sinh()

阅读:40      收藏:0      [点我收藏+]

实例

返回不同数的双曲正弦:

<?php
echo(sinh(3) . "<br>");
echo(sinh(-3) . "<br>");
echo(sinh(0) . "<br>");
echo(sinh(M_PI) . "<br>");
echo(sinh(M_PI_2));
?>


定义和用法

sinh() 函数返回一个数的双曲正弦,定义为 (exp(number) - exp(-number))/2)。


语法

sinh(number);

参数 描述
number 必需。规定一个数。

技术细节

返回值: number 的双曲正弦。
返回类型: Float
PHP 版本: 4.1+
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!