mt_getrandmax()

阅读:32      收藏:0      [点我收藏+]

实例

返回通过调用 mt_rand() 函数显示的随机数的最大可能值:

<?php
echo(mt_getrandmax());
?>

定义和用法

mt_getrandmax() 函数返回通过调用 mt_rand() 函数显示的随机数的最大可能值。

语法

mt_getrandmax();

技术细节

返回值: 通过调用 mt_rand() 函数显示的随机数的最大可能值:
返回类型: Integer
PHP 版本: 4+
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!